MR

Onze school heeft een Medezeggenschapsraad (MR) die uit 7 leden bestaat. De raad bestaat uit ouders (Gerda Hoogenberk, Simone Macrooy, Camille Gardenier, Gerald Hofstra en Kübra Kat-Soykan) en uit teamleden (Christien Kok en Femmy van Muiswinkel). De MR-leden hebben instemmingsrecht en/of adviesrecht over allerlei zaken die de school betreffen. De directie is ook aanwezig bij de vergaderingen om onderwerpen toe te lichten. De directie is verplicht gevraagd dan wel ongevraagd de MR van relevante informatie te voorzien. De MR vergadert ongeveer eens per zes weken. Deze vergaderingen zijn openbaar. Voor meer informatie kunt u zich wenden tot de leden van de MR. U kunt de MR ook bereiken via mr.origon@atlantbo.nl.